top of page

FÜSUN SAYEK SAĞLIK VE EĞİTİM GELİŞTİRME DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

 

Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği olarak (Dernek) olarak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda, Derneğimiz tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca hazırladığımız aşağıdaki Aydınlatma Metninde kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri, aktarılacağı kişiler ile veri sahibi olarak haklarınız bilginize sunulmuştur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kimlik verileri, adres, iletişim verileri, imza, meslek verileri, ekonomik veriler,  eğitim durumu, mülkiyet verileri, adli veriler gibi kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Dernek tarafından, işbu metinde belirtildiği kapsamda işlenebilecektir.

 

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz; Derneğimiz yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Derneğimiz tarafından yürütülecek proje kapsamında prosedürlerin yürütülmesi, verilecek desteklerin planlanması ve sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Dernek tarafından işlenebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, Derneğimiz işleyişinin sürdürebilmesi için yurt içindeki kurum ve kuruluşlara bu Metnin (1) no’lu başlığı altında sayılan amaçlarla aktarabiliriz. Dernek olarak, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz. Bu bağlamda toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere (Sosyal medya hesapları, e-posta sunucuları, online görüşme uygulamaları (Whatsapp, Zoom, Skype, Telegram vb. olup, serverleri yurt dışındadır)  Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz Dernek faaliyetleri kapsamında ilgili mevzuatta yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır.

 

3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi

Kişisel verilerinizi; doğrudan sizden tahkikat yöntemiyle veya yazılı veya elektronik şekillerde elde edilebilir.

 

4.  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verilerinizi, açık rızanıza dayalı olarak veya (i) veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörüldüğü, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olduğu, (iii) hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olduğu, (iv) verinin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olduğu, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu veya (vi) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, açık rızanız olmaksızın işlemekteyiz.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca, veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme, verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, silinmesini veya yok edilmesini ve düzeltme ve silme işlemlerinin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Dernek adresimize yazılı başvuru ile iletebilirsiniz. Dernek talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Dernek tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

 

 

 

 

Başvuran Öğrencilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi Rıza Metni

 

Dernek tarafından; kişisel verilerimin, Dernek tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında gerekli olduğu ölçüde ve aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile paylaşılmasına ve gerekli hallerde üçüncü kişilere (Sosyal medya hesapları e-posta sunucuları, online görüşme uygulamaları (Whatsapp, Zoom, Skype, Telegram vb. olup, serverleri yurt dışındadır) aktarılmasına ve yönelik açık rızam vardır.

bottom of page